IZOPROPANOL 70 %

3,36 60,00  bez DPH
4,03 72,00  s DPH

Katalógové číslo: N/A Kategória:
Vymazať

Popis produktu

Použitie: Vhodný v oblastiach s vysokým významom a potrebou čistoty. Na častú aplikáciu aj na mimoriadne citlivú a suchú pokožku. Optimálne vhodný aj ako hĺbkový čistič s obsahom alkoholu na chodidlá pri ich ošetrení po namáhavom športe. Pripravený na okamžité použitie.

Nebezpečenstvo: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. V prípade požiaru: na hasenie použite vodnú hmlu, prášok, penu alebo CO2.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu

Obsahuje: propán-2-ol

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme Vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?