Hydroxid sodný čistič odpadov 1 kg

5,09  bez DPH
6,11  s DPH

Katalógové číslo: HY772406 Kategória: Značka:
Značka:
Strana v katalógu: 670
Väčšie balenie: 10
Bežná cena: 6,08 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

391 na sklade

EAN: 8595030528782

Popis produktu

Hydroxid sodný – granulový technický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí. Nie je vhodný na hliníkové potrubia.
Využitie:
– Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
– Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
– Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
– V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
– V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
– V textilnom priemysle výroba umelého hodvábu, na čistenie kože
– V hutníctve, pri výrobe bauxitu
– Pri výrobe bionafty
– Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
– V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.
Hmotnosť: 1000 g

Upozornenie: Tento chemický príprav

 

Dodržiavanie predpisov

Korozívne a žieravé látky
Upozornenie:
H290 Môže byť korozívny pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Špecifikácia
Chemický vzorec: NaOH
Kód HS: 2815 11 00
Číslo EC (EINECS): 215-185-5
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EC: 011-002-00-6
Číslo CAS: 1310-73-2
Rozpustnosť vo vode: 1090 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 323°C
Hustota: 2.13 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 14
Teplota varu: 1390 °C

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, v tesne uzatvorených obaloch.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty