Etický kódex

Úvodné ustanovenia

1.) Spoločnosť Vorto, s.r.o. sa rozhodla posilniť svoj záväzok v otázkach sociálnej zodpovednosti. Týmto rozhodnutím sa pripojila k medzinárodným iniciatívam, ako sú Globálna dohoda OSN, Zásady zodpovedného investovania a Projekt zverejňovania hodnôt uhlíka. Enviromentálna politika a ochrana ľudských práv, na ktoré sa Etický kódex odvoláva, identifikovali konkrétne riziká a príležitosti na riadenie vzťahov s dodávateľmi i odberateľmi (ďalej “zmluvnými partnermi“).

2.) Preto je potrebné vysvetliť zmluvným partnerom prístup spoločnosti Vorto, s.r.o. k najdôležitejším sociálnym a environmentálnym témam a vysvetliť im pravidlá správania sa spoločnosti v týchto oblastiach. Podnikanie založené na dlhotrvajúcich a vzájomne uspokojivých vzťahoch s obchodnými partnermi (s cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné výrobky a služby) je strategickým cieľom spoločnosti Vorto, s.r.o. a vytvára konkurenčný úspech.

Zásady

1.) Tento dokument načrtáva všeobecné princípy, ktoré musia byť základom vzájomných obchodných vzťahov so zmluvnými partnermi.

2.) Spoločnosť Vorto, s.r.o. sa zaväzuje podnikať so zmluvnými partnermi dodržiavaním týchto zásad:

1. Správnosť a poctivosť

Spoločnosť Vorto, s.r.o. pracuje v súlade s platnými právnymi predpismi, profesijnou etikou a vnútornými predpismi. Vorto, s.r.o. neakceptuje žiadnu formu korupcie, vydierania alebo sprenevery.

2. Transparentnosť a nestrannosť

Zmluvní partneri sa vyberajú na základe jasných, transparentných, spoľahlivých a nediskriminačných postupov, a to výlučne pomocou objektívnych, zdokumentovateľných a transparentných kritérií.

3. Vyhýbanie sa konfliktu záujmov

Vzťahy medzi spoločnosťou Vorto, s.r.o. a jej zmluvnými partnermi sa riadia objektívnymi kritériami. Osobné vzťahy alebo záujmy zamestnancov nemajú za žiadnych okolností vplyv na zadanie zákazky alebo objednávky. Žiadny zamestnanec nemôže priamo alebo nepriamo získať žiadne osobné výhody zo zadania objednávky. V dôsledku toho je zakázaná akákoľvek výhoda alebo prezentácia poskytnutá alebo prijatá, ktorá môže byť zamýšľaná ako nástroj ovplyvňujúci nezávislý úsudok alebo konanie zúčastnených strán.

4. Spravodlivá hospodárska súťaž

Spoločnosť Vorto, s.r.o. podporuje spravodlivú a rovnoprávnu hospodársku súťaž medzi svojimi zmluvnými partnermi, ktorá je určená ako nástroj výberu najlepších obchodných patnerov a na zlepšenie kvality nakupovaných tovarov a služieb za uspokojivých zmluvných podmienok. Spoločnosť Vorto, s.r.o. vo svojich vzťahoch s obchodnými partnermi dodržiava zásadu trvalej udržateľnosti. Preto sa bude správať čo najnestrannejšie a nezneužívať svoje postavenie. Spoločnosť Vorto, s.r.o. tiež prikladá prvoradý význam nepodporovaniu tvorby, ani zachovania dominantného postavenia alebo hospodárskej závislosti zmluvných partnerov.

5. Dôvernosť

Spoločnosť Vorto, s.r.o. zachováva dôvernosť informácií obchodných partnerov a zdržuje sa dohľadávania dôverných údajov, pokiaľ na to nie je výslovne oprávnená v súlade s platnými predpismi.

Zamestnanci spoločnosti Vorto, s.r.o. majú zakázané používať dôverné informácie poskytnuté obchodnými partnermi na akýkoľvek účel, ktorý nesúvisí s plnením ich povinností.

6. Ochrana zamestnancov

Spoločnosť Vorto, s.r.o. pracuje v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Striktne dodržiava všetky vnútroštátne a medzinárodne uplatniteľné pravidlá a nariadenia vrátane základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a pravidiel a noriem príslušných podnikateľských odvetví.

Spoločnosť Vorto, s.r.o. uznáva práva svojich zamestnancov a zaobchádza s nimi dôstojne a s rešpektom. Zaväzuje sa:

a.) nepoužívať ani netolerovať nútenú, povinnú, či nelegálnu prácu detí;

b.) nevykonávať ani netolerovať akúkoľvek formu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského presvedčenia, politických názorov, veku, pohlavia, zdravotného postihnutia alebo zdravia v postupoch náboru zamestnancov, odmeňovania, dostupnosti k odbornej príprave, kariérneho rastu, prepúšťania alebo odchodu zamestnancov do dôchodku;

c.) zabezpečiť bezpečné a zdravotne vhodné pracovné prostredie a prijať preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov;

d.) dodržiavať zákony a normy platné v príslušnom podnikateľskom odvetví týkajúce sa pracovného času a sviatkov;

e.) rešpektovať právo zamestnancov na dôstojnú odmenu;

f.) poskytovať profesijný a osobnostný rast všetkým zamestnancom prostredníctvom zabezpečenia potrebných nástrojov a tréningu, ako aj umožnenie primeraného preškolenia v prípade zmeny organizačnej štruktúry, či reorganizácie.

7. Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Vorto, s.r.o. podporuje ochranu životného prostredia minimalizáciou dopadu svojho podnikania prostredníctvom účinného využívania prírodných zdrojov, uprednostňovania obnoviteľnej energie, správneho zneškodňovania odpadu a znižovania skleníkových plynov.