Ochrana a spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.) Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Vorto, s.r.o., so sídlom Maróthyho 6, Bratislava, 811 06, Slovenská republika, IČO: 48305006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 106252/B (ďalej len “Prevádzkovateľ” v zmysle článku 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) je, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:
     a.) meno a priezvisko
     b.) názov spoločnosti
     c.) adresa
     d.) e-mail
     e.) telefónne číslo
     f.) iné a/alebo doplňujúce údaje, potrebné pre plnenie objednávky

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
     a.) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
     b.) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
     c.) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2.) Účelom spracovania osobných údajov je
     a.) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
     b.) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov

1.) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
     a.) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
     b.) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov.

2.) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.) Príjemcovia osobných údajov sú osoby
     a.) Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
     b.) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Vorto.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
     c.) zaisťujúce marketingové služby.

2.) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (ani do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Spracovanie osobných údajov

1.) Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to odoslaním žiadnosti na email info@vorto.sk, alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti. uvedené v záložke Kontakt.

2.) Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

     a.) Poskytovateľ webhostingu websupport.sk

     b.) Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva:

Google Slovakia, s.r.o.

Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 45 947 597
IČ DPH: SK2023227459
DIČ: 202 322 7459

Microsoft Slovakia s.r.o.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 31 398 871
IČ DPH: SK2020338496
DIČ: 202 033 8496

5pixel s.r.o.

Cesta Mládeže 2903/40
901 01 Malacky
Slovenská Republika

IČO: 52 623 874
IČ DPH: SK2121106504 §7a
DIČ: 212 110 6504

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

1.) Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo
     a.) na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
     b.) na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
     c.) na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
     d.) vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
     e.) na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
     f.) odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach.

2.) Ďalej, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, má dotknutá osoba právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3.) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

1.) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľov poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2020.